Ingmarsö Kulturlandskap – senaste nytt

2019-07-25

Ingmarsö Kulturlandskap-Ingmarsö Landskapsfond
Bäste Ingmarsövän.
Nytt år och nya utmaningar!!
Nu har halva sommaren gått och det är enkelt att konstatera att förutsättningarna ser annorlunda ut i år mot förra året. En hel del sol, gott om regn och därmed växer det på markerna så det knakar! För att inte riskera att hamna i samma läge som förra året tog vi det säkra före det osäkra och förbokade behovet av ensilage (inplastade höbalar) från en leverantör på fastlandet.

 

Vid midsommartid var vi ett 20-tal personer som tillsammans bärgade det hö som djurhållarna slagit på Bastugärdet, Kärrvreten och Norsviken och Norrgårdsladan är nu fylld till bredden med löshö och i nuläget har vi ingen mer plats för lagring för ytterligare hö. I fjol vinterstallades fåren för första gången i Norrgårdsladan efter arbetet med att färdigställa den avslutades under hösten. I år skedde lamningen på Norrgården och lammens första bete blev i hagen framför ladan till fröjd för alla barn och vuxna som fick möjlighet att komma nära lammen. Djurbeståndet är i år mindre jämfört med förra året och i nuläget finns 29 får och två hästar (36 får och 5 hästar förra året). Orsaken till det är att det blev färre lamm i våras samt att 2 hästar har lämnat ön och en tvingades gå till slakt. En av de två kvarvarande hästarna fick tidigare i våras fång (sjukdom) och den andra måste hållas på ”diet”. Sammantaget gör det att ”beteskapaciteten” har sjunkit vilket i sin tur gör att behovet av slåtter och betesputsning har ökat. Behovet av fler betesdjur är tydligt. Det ökade behovet av slåtter på åkervallarna blir tydligare för var dag.

 

Allt arbete med djurhållningen och den markskötsel som utförs på markerna inom Ingmarsö Kulturlandskap sker så här långt ideellt och i takt med att Ingmarsös ende jordbrukare trappat ned sin verksamhet så blir flera åkrar på Ingmarsö oslagna och trycket på nya lösningar ökar. Tack vare ett imponerande stort gensvar på informationsutskicket vi gjorde till samtliga fastighetsägare på Ingmarsö förra hösten fick vi in hela 54 000: – som frivilliga bidrag till Ingmarsö Landskapsfond. En ansenlig summa som vi tolkar som ett enastående engagemang att hjälpa till med att hålla Ingmarsös marker fortsatt öppna. Fantastiskt bra helt enkelt!

 

Det är också av stor betydelse att Norrgårdsstiftelsen verksamhet för kulturlandskapsskötsel får markägarebidrag för de marker som betas och/eller slås. Tillsammans med de frivilliga bidragen, markägarebidrag och de jordbruksstöd vi fick in från Jordbruksverket gav det ett sammantaget saldo på 125 000: – för 2018. Med hjälp av de pengarna kunde vi finansiera förra årets kostnad för foder, div. övriga omkostnader för djurhållningen samt en del nödvändiga investeringar i material och utrustning. Tack vare besparingar från tidigare år, tillsammans med erhållna bidrag från kommun, landsting och Ö fonden har vi år kunnat köpa in några maskiner. En ”strängare” (vänder och strängar höet) och en slåtterbalk. Bägge dessa kopplas på en traktor och just inköp av en traktor är nästa stora utmaning. Vi har så här långt ”hankat” oss fram med hjälp av en gammal traktor men en nyare och modernare är ett absolut måste för att kunna fortsätta arbetet. Likaså en s.k. betesputs och en balmaskin för ensilage är nödvändiga förutsättningar.

 

Vi har blivit beviljade 100 000: – från ”Skärgårdsmedel” till investeringen av balmaskinen och vi arbetar med en ny ansökan till Leader Stockholmsbygd för de övriga nämnda investeringarna. Lyckas vi med den ansökan kan vi erhålla 40 % i stöd och de resterande 60 % behöver finansiera själva.

 

I och med dessa investeringar behöver vi även uppföra en maskinhall vid Norrgården för uppställning av utrustningen.  Maskinhallen måste ligga nära ladan och vara lättillgängligt från vägen samtidigt som den inte ska störa den gamla bebyggelsen. Längs vägkröken efter jordkällaren bedömer vi vara en lämplig plats.

 

2016-2018 genomförde vi ett EU-finansierat projekt administrerat genom LEADER Stockholmsbyggd. Projektet omfattade renovering av Norrgårdsladans tak, reparation av väg och vägbro i Femsund, stängsling av marker samt investeringar i stängselutrustning, vattenvagnoch trimmer. Genom bidrag från Österåkers Kommun kunde vi dra in el och vatten i Norrgårdsladan samt iordningställa stallet i den undre delen. Under snart 10 år har vi i olika former jobbat med att restaurera och hålla Ingmarsös Kulturlandskap fortsatt öppna och vackra. Så som vi under generationer varit vana vid och liksom tagit för självklart tack vare öns jordbrukare.

 

För två år sedan formades forumet Ingmarsö kulturlandskap. Norrgårdsstiftelsen är här huvudman för att möjliggöra landskapsvård med betesdjur. Förutom att upplåta sina marker står Norrgårdstiftelsen står för lada, fundraising, d.v.s. penninginsamling till investeringar samt administrativt arbete och djurhållarna utför landskapsvården.

 

Vi närmar oss i rask takt ett ”vägskäl” där vi gemensamt, i olika former och med olika insatser kan bidra för att ge oss själva och våra barn….och barnbarn….möjligheten att få uppleva ett lika vackert Ingmarsö som vi varit bortskämda med att fått göra.

 

Lördagen den 7 september kl.15.00, har arbetsgruppen för Ingmarsö Kulturlandskap planerat in ett informations- och diskussionsmöte på Lurkan om förutsättningarna för att fortsatt hävda Ingmarsös Kulturlandskap.  Vi vänder oss då till alla boende på Ingmarsö, med en särskild inbjudan till markägare med åker- och betesmark.

 

Mötet inleds med lite historik följt av en nulägesbeskrivning på Ingmarsö och utblick på våra grannöar, beskrivning av kostnader och förutsättningar för djurhållning och landskapsvård samt diskussion om hur betesmarker och åkrar ska kunna brukas.

 

I god tid innan den 7 september går vi ut med kompletterande information som kommer att anslås vid anslagstavlan vid vägskälet in mot Lurkan samt på Ingmarsös hemsida, www.ingmarso.semen notera det i kalendern redan nu.

 

Som ni med all säkerhet förstår av ovanstående beskrivningar och ekonomiska ”djupdykningar” är det fortsatta behovet av frivilliga bidrag stort och avgörande. Du som uppskattar landskapet och vill ha det kvar uppmanar vi därför att ge ett fortsatt ekonomiskt stöd till Ingmarsö Landskapsfond. Bidra med 300 kr, 500 kr eller valfri summa via Swish 123 095 14 75, alt. till bankgiro 5814–7828.

 

Mottagare är Norrgårdsstiftelsen och skriv ”Ingmarsö Kulturlandskap, frivilligt bidrag”. Allt vi får in används oavkortat till hjälp för att kunna hålla Ingmarsös vackra landskap fortsatt öppna.

 

Norrgårdsstiftelsen

Ingmarsö Kulturlandskap – Ingmarsö Landskapsfond

Kjell Torlén, kjell@torlen.se, 070-529 30 32.

Bertil Ågren, bertil.e.agren@gmail.com, 073-556 72 53

Anna Koffman, anna.koffman@hotmail.com, 0708-123096

 


2018-11-08
Stort stöd för Ingmarsö Kulturlandskap
Läs aktuell rapport om verksamheten!
Ingmarso Kulturlandskap, informationsbrev okt-nov, 2018


2017-11-20
Vägen ovanför Femsund
Vägen över diket från Lillträsk till Femsund har satt sig under åren och har gjort det svårt att köra traktor där utan risk för att välta. Vi har nu börjat att fylla ut med krossat tegel från Norrgården. Efter vintern ska det på ett nytt lager med grus. Det finns nu mycket vatten i markerna efter allt regn och Lillträsk har hög vattennivå vilket syns vid vägen ovanför Femsund.

Nytt tak på ladugården
Med medel från Leader/Stockholmsbygd har nu ladugården fått nytt tak. Med ett tätt tak kan vi fortsätta att under nästa år göra i ordning nedervåningen till fårstall.


2017-08-18
Nu har vi sammanställt frågor och svar från vår workshop under samtalskvällen.
Läs sammanställning!


2017-08-03
Ingmarsö Kulturlandskap – summering av vandringen och samtalskvällen

Vi var 35 personer som med stort intresse deltog i vandringen med Anna Koffman och efterföljande samtalskväll i missionshuset. Alla var överens om att vårt vackra kulturlandskap måste bevaras och utvecklas.
Många visade intresse att få delta i arbetet med tillsyn av djur och med att sätta upp stängsel. Man kunde också tänka sig att bidra ekonomiskt till verksamheten, särskilt om man får veta vad pengarna specifikt ska användas till. Stort intresse finns för att köpa lammskinn och lammkött.

Arbetsgruppen fortsätter med att slutföra de åtaganden vi har mot Leader/Stockholmsbygd. Norrgårdsstiftelsen har för första gången också sökt jordbrukarstöd för hävd av några betesmarker som hålls öppna av får- och hästbete och kompletterande betesputsning.

Detta kräver insatser från både djurägare och de som arbetar administrativt i arbetsgruppen.

Till säsongen 2018 hoppas vi att fårstammen har utökats med både egna och inlånade djur och att berörda marker har stängslats. Norrgårdens ladugård ska vara klar för användning.
Information läggs löpande ut på Ingmarsös hemsida.

Se bildspelet!


2017-03-02
Ingmarsö Kulturlandskap jobbar på!
Vi har nu fått bidrag från Ö-fonden och Leader/Stockholmsbygd och kan reparera taket på Norrgårdens ladugård och förbereda bottenvåningen för fårstall. Vägen ovanför Femsund har sjunkit och ska repareras så att vi kan köra traktor ner till gärdena utan risk. Stängsel ska köpas in och sättas upp på de marker som i första hand ska bli betade.

Vid Femsund kommer vi att stängsla så att det blir korridorer med fri passage för de som går.

De medel vi nu har fått gör att vi kan komma igång med viktiga investeringar men mer bidrag behövs framöver. Djurhållarna ökar på antalet djur till så många som vintertid får plats i ladugården. På sikt behöver vi en ny ladugård som rymmer den större mängd djur som behövs för att hålla markerna öppna.

Frivilliga arbetsinsatser och pengabidrag behövs! Vi återkommer med mer information.