Gästhamnen

SENASTE NYTT OM INGMARSÖ GÄSTHAMN

2019-02-27

SeaStop nytt
Vi har nu skickat in vår rapport nr 2 till projektet enligt mall från Central Baltic. Förutom Ingmarsö är nu även Husarö och Nässlingen i full gång med sina gästhamnar.

Byggplanering
Allt går enligt plan och den invändiga bygget är nu igång och blir klart i mitten av april. Reningsverk och avsaltningsanläggning ska också på plats. Vi får en högklassig miljöanpassad lösning för både dricksvatten och avlopp!

En del omdisponering av bryggplatser planeras liksom fler platser med y-bommar.

Skyltar på resp bryggplats beställda. Översyn och komplettering av säkerhetsutrustning ska göras. Iordningsställande av sittgruppsyta nere vid strandkanten vid grillen planeras.

Vi planerar för ett omhändertagande av komposterbara sopor från gästhamnen vilket innefattar en borttransport från sophuset. Även det på ett miljövänligt sätt! Sophanteringen för övrigt tas upp på planerat möte med Roslagsvatten den 19 feb.

Målet är att möjliggöra källsortering även för båtgästerna.

Kommunikation
Det kan vara bra för oss alla på ön att veta var man kan läsa om gästhamnen så vi kan sprida det bland våra vänner.
Så här ser planerna ut:

  1. Hemsidan : www.ingmarsogasthamn.se. Prislistan ska också finnas där.
  2. Gästhamnsguiden
  3. Länk från Ingmarsö hemsida
  4. Anslagstavlan nere i gästhamnen vid bryggfästet ska bara användas till gästhamnsinformation och sköts av personalen i gästhamnen.

2018-08-27
Nu har vi haft gästhamnen igång under sommaren med begränsad service.
Informationen på olika nätadresser har inför säsongen tydligt informerat om att hamnen är under uppbyggnad och vilken begränsad service denna säsong har kunnat erbjuda.
Vi har kunnat hålla hamnen öppen för besökare tack vare gästhamnsansvariga Alexandras och Williams trevliga arbete på bryggan några timmar per dag kompletterat med frivilliga insatser. Stort tack för allas arbete!

Sophanteringen är en stor utmaning nere vid södra. Sophuset är avsett för det rörliga friluftslivet och gästhamnen. Tyvärr används det också av vanliga fastighetsägare boende på ön och från omgivande öar. Fastighetsägare ska ju ha egen sophämtning vid fastigheten, betala för den och får inte utnyttja sophuset vid södra! Med Roslagsvattens och kommunens hjälp hoppas vi få  ordning på sophanteringen vid södra till nästa säsong. Stort tack även här för mångas arbete för att få det att fungera i år!

Antalet båtar har varit 980 stycken (tom 15 aug) vilket är ungefär hälften av antalet båtar 2017. Det är glädjande nog många fler än vi hade räknat med. Många båtar är stora och det blir en utmaning nästa säsong att göra plats för så många båtar som möjligt. Det kommer ju att underlättas av en högre bemanning. Vi har informerat muntligt och på anslagstavlan om den planerade utvecklingen av gästhamnen och hoppas att gästerna ska komma tillbaka även nästa säsong. Vi har fått både ros och ris denna säsong. Glädjande nog övervägande ros. De klagomål vi fått gäller i första hand den enkla standard vi haft i år kopplat till avgifter.

Under försommaren har elarbeten utförts på bryggan och till bryggan. Upphandlingen av servicehus är nu äntligen klar, det har tagit tid då det har varit svårt att få in offerter. Många hantverkare är redan upptagna med arbete. Markplaneringen är i full gång och under hösten ska stomme och tak stå färdigt och till säsongens öppnande hoppas vi kunna inviga vårt nya servicehus! Samtidigt som husbygget pågår också vatten och avloppsarbeten.
Vi ser fram mot att öppna säsong 2019 med ett trevligt servicehus, toaletter, dusch, och färskvatten för våra gästhamnsgäster! Plus allt annat trevligt Ingmarsö bjuder på förstås!
Titta gärna ner vid södra och följ byggarbetet under höst och vår!
Vi vill passa på att berätta att många personer är mycket engagerade lokalt i detta idéella projekt med sin kunskap och praktiska insatser, samt gästhamnsprojektgruppen, Ingmarsö Utveckling AB och byalaget. Det är ett gediget teamarbete där vi tillsammans är starka och löser de stora utmaningarna! Heja Ingmarsö!

2018-06-16
Nu är gästhamnen öppen för säsongen!
Bryggorna är på plats och det finns landström för de som vill ha.  Bemanning med gästhamnsvärdar är klar. Sophuset är snart klart med nya sopnedkastluckor.
Till hösten byggs det nya servicehuset med wc, duschar, bastu, dricksvattenanläggning och hamnkontor för att stå klart till säsongen 2019.

2018-04-17
Nu har vi tagit första spadtaget och bryggan är på plats!
Roligt att se vår nya gästhamn växa fram!

Den inre delen av gästhamnsbryggan som består av bryggan ”Tillfällig angöring” med landfäste och ponton är nu under arbete. Den delen av bryggan ägs och anläggs av samfälligheten S:10.

Arbetet med nya sophuset och plats för ytterligare återvinningskärl är också en projektdel som ombesörjs och ägs av S:10 och kommer att påbörjas inom kort.
Upphandlingar av VA och elarbeten är klara och kommer igång successivt under vår och sommar.

Sopfrågan är samplanerad i vårt miljöprojekt och ett förlängt sophus (med sopinkast) byggs på nuvarande plats liksom större platta för återvinningsbubblor. Sophuset är avsett för det rörliga friluftslivet och gästhamnen.

Servicebodar håller på att upphandlas och kommer att iordningsställas efter sommaren. Där kommer vi att få lägga till en del idéellt arbete för att hålla kostnader nere och få arbetet klart.

Säsongen 2018 för gästhamnen kommer att präglas av uppbyggnad och tillfälliga lösningar.

Vi har brygga, el, sophus och de två redan befintliga toaletterna samt tillgång till Räddningsvärnets kontor till hamnkontor.

Vi kommer att få hjälpas åt för att göra vår gästhamn fortsatt välbesökt och uppskattad med de utmaningar vi har 2018. Då tidplanen inte har kunnat hållas och endast vissa funktioner är på plats 2018 kommer Ingmarsö Utveckling AB att bemanna gästhamnen på lämpligt sätt.

En driftansvarig kommer att ta över verksamheten först 2019 då allt är på plats och  förutsättningar tillgodosedda för en bra verksamhet.

Vi vill passa på att berätta att många personer är mycket engagerade lokalt i detta idéella projekt med sin kunskap och praktiska insatser, samt gästhamnsprojektgruppen, Ingmarsö Utveckling AB och byalaget. Det är ett gediget teamarbete där vi tillsammans är starka och löser de stora utmaningarna! Heja Ingmarsö!

2018-03-13
Nu har vi tagit första spadtaget! Roligt att se vår nya gästhamn växa fram!
Den inre delen av gästhamnsbryggan som består av bryggan ”Tillfällig angöring” med landfäste och ponton är nu under arbete. Det delen av bryggan ägs och anläggs av samfälligheten S10. Arbetet med nya sophuset och plats för ytterligare återvinningskärl är också en projektdel som ombesörjs och ägs av S10.

I vårt arbete med Österåkers kommun angående bygglovsansökan har det mycket sent i förloppet uppstått frågetecken i bedömning om hur flytten av gästhamnen får ske i tid. Se nedan vilken dispens kommunen fått från Länsstyrelsen. (informationen nedan hämtad fr Länsstyrelsens hemsida)

Österåkers kommun
Sedan 1 oktober 2017 är Österåkers kommun tillsynsmyndighet för vattenverksamhet inom Österåkers kommun. Länsstyrelsen har i beslut den 8 september 2017 överlåtit tillsynen av vattenverksamhet, undantaget tillsyn över vattenverksamheter som fått tillstånd från Mark- och miljödomstolen och vattenverksamheter inom statligt beslutade skyddade områden.”

Det innebär att vi i vår förhandsanmälan bygglov till bygglovsenheten fått skriftligt besked att vi kan flytta bryggan fram till 1 maj. I vår ansökan är åtgärderna noggrant beskrivna att arbetet gäller att lyfta upp stenar och lägga ner dom med en pontonbrygga.

Byggnadsnämnden har dispens beträffande strandskyddsfrågor och ska beakta ”goda livsvillkor” för växter och djur. Bygglovsenheten har i vårt ärende inte angett vilket område i viken som dispensen avser samt angett tid för åtgärd fram till 1 maj. Därför bedömde Länsstyrelsen i sin kontroll att överpröva ärendet från kommunen och meddelade att det är 1 april som gäller för flytt av bryggan. Inga arbeten i vatten får ske efter 1 april. Detta besked fick vi första veckan i mars. Miljö och hälsa på kommunen har också bedömt ärendet ur vattenverksamhetssynpunkt och bedömt att ingen vattendom behövs och gett klartecken för arbetet fram till 1 maj.

Vi har då fått stora svårigheter att hinna flytta nuvarande gästhamnsbryggan till sin nya plats pga isläget. Vi har tät kontakt med kommunen och Länsstyrelsen för att få datumet flyttat till 1 maj. Och stor ovärderlig hjälp och stöd av våra bryggkunniga på ön!

Håll tummarna att det ska gå på något sätt!

VA frågan och upphandlingar är klara och kommer igång successivt liksom elarbetet.

Sopfrågan är samplanerad i vårt miljöprojekt och ett förlängt sophus ( med sopinkast ) byggs på nuvarande plats liksom större platta för återvinningsbubblor. Sophuset är avsett för det rörliga friluftslivet och gästhamnen.

Servicebodar håller på att upphandlas av oss men har blivit fördröjt då den planerade upphandlingen centralt i SeaStop avbröts strax efter jul.

Säsongen 2018 för gästhamnen kommer att präglas av uppbyggnad och tillfälliga lösningar. Den förutsätter förstås att vi får bryggan på plats. Vi kommer att få hjälpas åt för att göra vår gästhamn fortsatt välbesökt och uppskattad med utmaningarna 2018.

SeaStop är ett stort projekt över lång tid med start 2017 för ansökan där vi fick besked om SeaStop bidrag den sista nov 2017. Perioden  2018- 2020 pågår hamnbyggen. Vi på Ingmarsö är först i byggfas av Sverigehamnarna. Det innebär att vi har behov av besked om SeaStop riktlinjer och förutsättningar i snabb takt.

Viktiga förutsättningar har tyvärr ändrats under gång senaste halvåret vilket varit utmanande för oss. Angående moms frågan fick vi så sent som på konferens den 6 mars 2018 slutlig information om att våra 2 milj EU bidrag är inkl moms . Det har som alla förstår en dramatisk effekt på vårt projektbudget. Ytterligare EU medel från flera håll ( tex Leader ) får ej blandas i samma projekt.

Vi kommer därför att behöva hitta lokal tilläggsfinansiering den närmaste tiden. Vi återkommer i frågan inom kort.

Vi vill passa på att berätta att många personer är mycket engagerade lokalt i detta ideélla projekt med sin kunskap och praktiska insatser, samt gästhamnsprojektgruppen, Ingmarsö Utveckling AB och byalaget. Det är ett gediget teamarbete där vi tillsammans är starka och löser de stora utmaningarna! Heja Ingmarsö!

 

2018-02-11
Lägesrapport Ingmarsö gästhamn
Det nybildade Ingmarsö Utveckling AB kommer att äga gästhamnsanläggningen som är lokaliserad på S:10s mark vid södra . Ett antal personer som har anmält intresse av att driva verksamheten har intervjuats och Ingmarsö Utveckling AB har valt att teckna driftavtal med Lisa Berlin. Lisa är uppvuxen på ön som deltidsboende och har erfarenhet, kompetens och ett lokalt nätverk på ön som utgör en gedigen grund för att fortsätta att sätta Ingmarsö på kartan genom en välkomnande och trivsam serviceverksamhet i gästhamnen.
Så här beskriver Lisa sin kommande verksamhet:
”Det känns väldigt roligt att få möjligheten att driva en nytänkande och personlig serviceverksamhet vid södra Ingmarsö. Förutom att först och främst vara en gedigen och modern gästhamn för båtgäster är mina ambitioner att, med tiden, även utveckla ytterligare service för såväl öbor och waxholmsbåtsburna turister. Det centrala läget vid södra Ingmarsö öppnar upp för många nya möjligheter. Det är så roligt att jag redan har fått många positiva reaktioner från många på Ingmarsö och öar omkring. Södra Ingmarsö Gästhamn hoppas på många goda samarbeten med näringsidkare på Ingmarsö och i hela skärgården. Information om hamnens öppnande och dag för ”harbourwarming” kommer att dyka upp under våren här på Ingmarsös hemsida. Samt information om hamnens nya hemsida och facebooksida där informationen sedan uppdateras löpande. 

Vi ses i bukten!

Er hamnkapten, Lisa Berlin”

Nu pågår ansökan om bygglov, upphandling av bryggor, servicebyggnad och vatten- och avloppsanläggning. Målet är att hamnen ska vara i drift till årets båtsäsong.
SeaStop-projektet kommer att ha en monter på Allt För Sjön och Ingmarsö får en egen dag, fredagen den 9 mars. Då finns flera representanter från ön på plats och presenterar gästhamnen och annan näringslivsverksamhet på vår trevliga ö.
Välkomna att besöka oss där!

2017-08-29
Ansökan steg 1 från SeaStop till Central Baltic blev godkänd och vi arbetar nu vidare med detaljerade kalkyler inför ansökan steg 2 som ska vara inlämnad 15 september. Beslut tas den 30 november och projektet kan starta dagen därpå, den 1 december. Det innebär för Ingmarsös del att det praktiska arbetet med flytt av brygganläggningen från Eklunds kan börja på nyåret.
Vi kan förhoppningsvis förbereda under denna höst med att bygga nytt landfäste och byta ut ”kommunbryggan” mot en ny. Utanpå denna kommer gästhamnen att anslutas.

2017-03-23
En framtida utveckling av Ingmarsös gästhamn kommer att innebära en förflyttning av bryggor och utrustning från Eklunds fastighet till landfästet vid nuvarande s.k. kommunbryggan vid Norrgårdens sjöbod. Med hänsyn tagen till markägoförhållanden, strandskyddsregler och tillgänglighet till service och gångvägar på̊ ön har den nuvarande kommunbryggan bedömts som mest lämplig för den framtida utvecklingen.

Förflyttningen och utvecklingen av Ingmarsös gästhamn planeras att ske inom projektet SeaStop, ett större EU projekt med förankring i Stockholms, Ålands och Finlands skärgårdar. Enligt planerna för SeaStop kommer finansiering omfattas av medel från Central Baltic (EU-medel), Landstinget, kommunerna och Länsstyrelsen. Ansökan om EU medel är inlämnad nu i feb och besked väntas under hösten.
Länk till hemsidan för SeaStop

Ett 20-tal gästhamnar i Österåker, Värmdö och Norrtälje kommun deltar i projektet och där har vi på Ingmarsö fått möjlighet att delta. Utvecklingsprojektet startar jan 2017 och verksamheterna skall vara i drift våren 2018.

Det passar mycket bra för oss på Ingmarsö eftersom vi står inför en framtida utmaning och utveckling av vår gästhamn år 2018 som vi på det här sättet får stöd och möjlighet att genomföra. Att Ingmarsö även fortsättningsvis har en gästhamn är väldigt viktigt. En gästhamn skapar underlag för affären, bensinmacken, varvsservice, Norrgården, bed&breakfast, ridning, kajakuthyrning, krogen, bageriet och annan nuvarande och kommande service på ön.

En närmare presentation av projektet kommer att ske vid kommunmötet på ön i slutet av mars (information kommer på hemsidan och anslås). Ingmarsö har via byalagets styrelse bildat en projektgrupp som tillsammans med kommunen (K nedan i listan) arbetar med gästhamnens utveckling på ön.

Du är välkommen att ställa frågor till projektgruppen-se namn nedan: Göran Haglund Monica Hinders Patrik Hinders Ulf Hedkvist Elisabet Wennlund Bertil Ågren Kristina Eineborg(K) Anna Anderman (K)

Bakgrund
Lena och Leif Eklund kommer att driva gästhamnsverksamheten tom 2017 och därefter kommer ingen gästhamnsverksamhet att finnas kvar på Eklunds fastighet Ingmarsö 2:93
Det innebär att bryggor med bryggförtöjningar, y-bommar, elstolpar, bojar med bojstenar kommer att säljas, helst till någon som vill driva gästhamn på Ingmarsö. Servicehusen kommer inte att flyttas.

Det blir då en möjlighet för någon annan på Ingmarsö att driva gästhamn på ön.

Lena och Leif Eklund kommer att bo kvar på sin fastighet och hjälper gärna till med råd och delar med sig av sin erfarenhet för de som är intresserade av gästhamnsverksamhet.

Kommunen är positiv till att stödja en nyetablering av gästhamnsverksamhet på Ingmarsö då det är en viktig del av öns fortsatta utveckling och det finns möjlighet att söka projektmedel på olika sätt.